شناسایی و ثبت شرکت های مستعد دانش بنیان

پروژه شناسایی و ثبت شرکت های دانش بنیان استان اصفهان، طی دو قرارداد در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ فی ما بین آسیا هایتک و شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان به انجام رسید.
طی هر قرارداد، آسیاهایتک، حداقل ۴۰ شرکت دانش بنیان مستعد را از میان صنایع موجود در استان شناسایی، و برای ایشان تاییدیه دانش بنیان از کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ نمود.