شناسایی و ثبت شرکت های مستعد دانش بنیان

آسیاهایتک بعنوان تنها مشاور رسمی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در حوزه کسب و کار دانش بنیان، طی پروژه شناسایی و ثبت شرکت های دانش بنیان استان اصفهان، از سال ۱۳۹۵ تا کنون بیش از ۱۵۰ شرکت مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان اصفهان را بعنوان شرکت دانش بنیان ثبت کرده است.
طی این فرایند، شرکت های مستعد از میان صنایع موجود در استان شناسایی، و برای ایشان تاییدیه دانش بنیان از کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ می شود.