عاملیت فن بازار منطقه ای استان اصفهان

شرکت فناوریهای پیشرفته آسیا در سال ۱۳۹۹ بعنوان عامل فن بازار منطقه ای استان اصفهان با شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان فعالیت می نماید.
دفتر فن بازار واقع در خیابان ۲۲ بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر، ساختمان شماره ۲ شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان به ارائه خدمات توسعه بازار و تبادل فناوری با شرکت های صنعتی ، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان می پردازد.