فناوریهای پیشرفته آسیا

تیم ما

مجتبی فدائی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

احمدرضا حیدری

مدیر اجرایی

سید محمدرضا میراحمدی

مدیر تجاری سازی

سمیرا گله داری

کارشناس صنعت و فناوری

زهرا معینی

کارشناس دانش بنیان

فاطمه شفیعی

کارشناس ترویج صنعتی فناوری نانو

محمد جواد طاهری

کارشناس مدیا

فاطمه جمشیدیان

مسئول دفتر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان