فناوری‌های پیشرفته آسیا | آسیاهایتک

تیم ما

مجتبی فدائی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

احمدرضا حیدری

مدیر اجرایی

سید محمدرضا میراحمدی اردکانی

مدیر تجاری سازی

سمیرا گله داری

کارشناس صنعت و فناوری

زهرا معینی

کارشناس دانش بنیان

محمد جواد طاهری

کارشناس روابط عمومی

مریم نصری زاده

کارشناس دفتر فن بازار