فناوریهای پیشرفته آسیا

20 میلیارد ریال بازارسازی فناوری

ما طی پروژه های بازارسازی برای محصولات دانش بنیان، در سال جاری تا کنون، بالغ بر 20 میلیارد ریال از محصولات/خدمات این شرکت ها را به مصرفکنندگان نهایی و صنایع عرض کرده ایم.