فناوری‌های پیشرفته آسیا | آسیاهایتک

400 میلیارد ریال بازارسازی فناوری

ما طی پروژه های بازارسازی برای محصولات دانش بنیان، در سال جاری تا کنون، بالغ بر 400 میلیارد ریال از محصولات/خدمات این شرکت ها را به مصرف کنندگان نهایی و صنایع عرض کرده ایم.