• به منظور تمرکز بر نیازهای فناورانه صنایع و بنگاه های تولیدی: مرکز صنعت و بازار شرکت فناوریهای پیشرفته آسیا در شهرک فناوری اصفهان افتتاح شد.

خدمات ما

برخی از مشتریان