آسیاهایتک برگزار می کند: رویداد ستارت آپی صنعت نساجی اصفهان

آسیاهایتک برگزار می کند: رویداد ستارت آپی صنعت نساجی اصفهان

آسیاهایتک بعنوان مجری و زیر نظر شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، رویداد استارت آپی ارائه راهکارهای نواورانه و فناورانه در صنعت نساجی اصفهان را برگزار خواهد کرد.
این رویداد در تاریخ 28 آذر ماه 1398 با حضور صنعتگران، ایده پردازان، اساتید دانشگاه و مدیران صنعت استان اصفهان برگزار خواهد شد.