فناوریهای پیشرفته آسیا

ثبت +۲۵۰ شرکت دانش بنیان

ما از سال ۱۳۹۴ تا کنون به بیش از ۲۵۰ شرکت در سراسر کشور مشاوره کسب و کار داده ایم و موفق شده ایم برای بالغ بر 190 شرکت «گواهی دانش بنیان» دریافت کنیم.