فناوریهای پیشرفته آسیا

ثبت +190 شرکت دانش بنیان

ما از سال 1394 تا کنون به بیش از 250 شرکت در سراسر کشور مشاوره کسب و کار داده ایم و موفق شده ایم برای بالغ بر 190 شرکت «گواهی دانش بنیان» دریافت کنیم.